1395
11 مهر 1395

افتتاح حساب قرض الحسنه برای 61 نفر از ایتام تحت پوشش موسسه

موسسه خیریه ارمغان مهر الهه 61 نفر از ایتام تحت پوشش موسسه

را با افتتاح حساب قرض الحسنه از مهر ماه سال جاری از مستمری برخوردار نمود

11 مهر 1395

تخصیص 100 بسته حمایتی به سرای محله کرمان

100 بسته حمایتی جهت اهداء به خانواده های بی بضاعت همزمان

با روز تعاون به سرای محله کرمان تخصیص یافت

شماره های حساب جهت حمایت مالی از اهداف و فعالیت های موسسه خیریه ارمغان مهر الهه

0109074580000 - بانک صادرات
واریز از طریق آپ